ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ОТ „ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 69” ЕООД

https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/12/elektrouslugi3.jpg

• Административни и консултантски услуги свързани с предварително проучване на възможностите за електрозахранване на нови обекти.

• Съдействие при оформяне, попълване и подаване на документация към електроразпределителното дружество (Заявления, Искания и др.).

• Съдействие при откриване на кражби на електрическа енергия и проверка на консумацията на електроенергия с контролен електромер.

• Консулт при решаване на казуси на бизнеса и гражданите при проблеми с електрозахването им (съдебни дела и жалби).

• Аварийно обслужване, абонаментна поддръжка и профилактика на електрически табла в жилищни сгради и други видове обекти (след електромер).
• Изграждане и поддръжка на вътрешни и външни силови електрически инсталации.

• Изграждане и поддръжка на вътрешни и външни слаботокови инсталации.

• Рехабилитация и ремонт на съществуващи апартаментни табла и вътрешни ел. инсталации.

• Локализиране и отстраняване на проблеми и повреди в електрически мрежи ниско напрежение (НН) и средно напрежение (СрН). Намиране на технически решения за отстраняването им.

• Монтаж и поддръжка на ефективно стълбищно LED осветление.

• Монтаж на защита в апартаментни табла за ограничаване на вредните въздействия от комутационите и атмосферни пренапрежения (токови удари).

• Аварийно обслужване и абонаментна поддръжка на трафопостове, електропроводи и други електросъоръжения средно напрежение (СрН).

• Преместване на кабелни трасета, изпитване на електрически съоръжения и кабелни линии с издаване на констативни протоколи.

• Търговия с електроапаратура и електропродукти.

• Монтаж, поддръжка и профилактики на ФЕЦ.

• Осигуряване на оперативен персонал за поддръжка на ФЕЦ, водене на оперативна документация съгласно нормативната уредба. Представляване пред диспечерите на електроразпределителните дружества и диспечерите на ТДУ.

За нас

„ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 69” ЕООД е създадена през 1997 година в град Добрич, като фирма която предлага електро услуги и търговия с електроматериали.
Адрес
Град Добрич,
ул. „Независимост” №14,
офис 101А
Имейл
energy.services69@gmail.com
info@energybg.eu
Телефон
0877 451 444
0876 399 122